Özgün Araştırma

Acil Servise Başvuran ve Ateş Öyküsü Olan Sağlıklı Çocuklarda Kan Kültürlerinin Kullanılırlığının Değerlendirilmesi: Başvuruda Febril ve Afebril Durumun Karşılaştırması

10.4274/cayd.galenos.2021.99705

  • Jeannette Dodson
  • Mohamed Badawy
  • McElvania Tekippe
  • Halim Hennes

Gönderim Tarihi: 20.05.2020 Kabul Tarihi: 07.02.2021 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2021;8(2):101-108

Giriş:

Acil serviste (AS) değerlendirilen sağlıklı, febril çocuk hastalardan kan kültürleri genellikle alınmaktadır. Yayınlanmış kılavuzlar ve önceki araştırmalarda, kan kültürü almak için endikasyonlar ve aşılanmış çocuklarda nispeten düşük bakteremi riskinin özetlenmesine rağmen, kurumlar ve doktorlar arasında uygulama farklılıkları olabilir. Bakteriyel kan kültürlerinin alındığı tam aşılanmış, sağlıklı çocuk febril hastaların demografik özelliklerini, tanısını, eğilimini ve sonuçlarını açıklamaktır. Kan kültürü kontaminasyon oranını ve sonuçlarını belirlemektir.

Yöntemler:

1 Ocak-31 Aralık 2015 tarihleri arasında AS’de toplanan tüm kan kültürlerinin çizelgesi geriye dönük olarak incelendi. Altı aydan 17 yaşına kadar olan hastalar çalışmaya dahil etmek için uygun bulundu. Tam olarak aşılanmamış, immünokompromize veya süreğen, zayıflatıcı hastalığı olan çocuklar çalışma dışı bırakıldılar. Hastalar AS’ye başvuruda ölçülen ilk sıcaklıklarına göre febril ve afebril kohortlara ayrıldılar. Veriler iki örneklemli t-testi ve ki-kare analizi ile değerlendirildi.

Bulgular:

Acil servisimizde genel pozitiflik oranı %5,51 olan 7,980 çocuğun kan kültürü vardı. İki kohort arasında pozitif kan kültürü sayısında anlamlı bir fark tespit edilmedi (p=0,85). İki kohort arasında patojenik kültürler açısından önemli bir fark bulunmadı (p=0,35). Pozitif kan kültürü ile taburcu edilen tüm hastalar tekrar kültür alınması için geri çağrıldı. Hiçbirinde patojenik organizma tekrar kültürü gelişmedi. Gerçek patojenler için genel pozitif kan kültürü oranı %1,3 idi ve genel kontaminasyon oranı %1,9 idi.

Sonuç:

Acil servise başvuran febril ve afebril sağlıklı çocuklar arasında pozitif kan kültürü oranı benzerdi. Genel pozitif kültür oranı, daha önce bildirilen bakteremi oranlarıyla tutarlı olarak düşük kalırken, hastaların tekrar çağırılması ile sonuçlanan kabul edilemez derecede yüksek bir kontaminasyon oranı gözlemledik. Ateşli hastalık öyküsü olan tam aşılanmış çocuklarda rutin kan kültürü endike değildir.

Anahtar Kelimeler: Ateş, çocuk, acil servis, kan kültürü, kontaminasyon

Tam Metin (İngilizce)