Özgün Araştırma

Özkıyım Girişiminde Bulunan Çocukların Sosyo-demografik Özellikleri ve Uyku Alışkanlıkları

10.4274/cayd.galenos.2021.64426

  • İlknur Fidancı
  • Medine Ayşin Taşar
  • Rukiye Ünsal Saç

Gönderim Tarihi: 30.03.2021 Kabul Tarihi: 30.04.2021 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2022;9(2):94-100

Giriş:

Özkıyım girişiminde bulunan çocukların uyku alışkanlıklarını sağlıklı çocuklarla karşılaştırmak, bozuklukları saptamak, risk faktörleri olan çocukları belirleyerek özkıyım girişimlerini önlemek için önlemlerin alınmasını sağlamaktır.

Yöntemler:

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Acil Servisi’ne Nisan 2019 ve Nisan 2020 yılı arasında özkıyım girişimiyle başvuran hastalar ile daha önce özkıyım girişiminde bulunmamış sağlıklı çocuklar çalışmaya alınmıştır. Çalışma kesitsel, olgu-kontrol olarak yapılmıştır. Hastalara demografik veriler ile çalışmacılar tarafından hazırlanmış uyku alışkanlıklarını sorgulayan 15 soruluk anket uygulanmıştır. Veriler SPSS 18.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir.

Bulgular:

Çalışmamıza özkıyım girişimde bulunan 138 (%55,6), özkıyım girişimi olmayan ve herhangi bir nedenle çocuk acil servise başvuran 110 (%44,4), toplam 248 hasta kabul edildi. Özkıyım girişiminde bulunan gruptaki hastalar ile kontrol grubu arasında yaş ve cinsiyet yönünden fark saptanmadı (p>0,05). Hastalara uygulanan uyku alışkanlığı anketinde özkıyım girişiminde bulunan hastaların uykuya dalma sorunu, sık sık uyanma, uyanmakta zorlanma problemleri kontrol grubuna göre daha sık idi (sırası ile, p=0,001; 0,047; 0,003). Ayrıca özkıyım girişiminde bulunan grupta gündüz uyuklama, uyku saatinde değişiklik, uykudan önce müzik dinleme, cep telefonu ile oynama alışkanlığı kontrol grubuna göre fazlaydı (p=0,012, p=0,001, p=0,022, p=0,005). Ayrıca, özkıyım girşiminde bulunan grupta kabus görme, uyurgezerlik, horlama daha sık görülmüştür (p=0,046).

Sonuç:

Sonuç olarak özkıyım girişimi ergenlerde giderek artan bir sorun olup, risk faktörlerinin iyi belirlenip ailelerin ve hekimlerin farkındalığının artırılması ve koruyucu önlemlerin alınması sağlanmalıdır. Uyku sorunlarının bu yaş grubunda daha çok ciddiye alınması, ailelere bunun öneminin aktarılması çok önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Özkıyım, çocuk acil, uyku bozuklukları

Tam Metin (İngilizce)