Özgün Araştırma

Mekanik Ventilasyon Uygulanan Çocuklarda Eritrosit Transfüzyonu Sıklığı ve Belirleyici Etmenlerin Değerlendirilmesi

10.4274/cayd.galenos.2019.30932

  • Fatih Aygün
  • Cansu Durak
  • Fatih Varol
  • Hilal Susam Şen
  • Mey Talip Petmezci
  • Alper Kaçar

Gönderim Tarihi: 28.08.2019 Kabul Tarihi: 21.10.2019 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2020;7(2):74-80

Giriş:

Eritrosit, trombosit ve plazma dahil olmak üzere kan bileşenlerinin transfüzyonu, kritik hastaların hematolojik durumunu iyileştirmenin en hızlı yoludur ve yaşam kurtarıcı bir girişim olabilir. Transfüzyon, çocuk yoğun bakım ünitelerinde (ÇYBÜ) yaygın bir uygulama olmasına rağmen, yan etkileri açıkça tanımlanmamıştır. Bu nedenle mekanik ventilasyon uygulanan çocuklarda eritrosit süspansiyonu transfüzyonu sıklığını ve belirleyici etmenlerini değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntemler:

ÇYBÜ'ye Ocak 2014-Nisan 2019 tarihleri arasında başvuran hasta verileri toplandı. Mekanik ventilasyon uygulanan hastalar iki gruba ayrıldı ve transfüzyon ile prognostik faktörler arasındaki ilişki incelendi.

Bulgular:

Yaş ortalaması 3,86±4,86 yıl olan toplam 373 çocuk incelendi. Bu çocukların 239’u eritrosit süspansiyonu transfüzyonu aldı (%64,1). İnotropik ilaç kullanımı, akut böbrek hasarı, sürekli böbrek replasman tedavisi (SRRT), mortalite, mekanik ventilasyon süresi ve PYB'da kalma süresi, eritrosit süspansiyonu transfüzyonu ile ilişkilendirildi. Lojistik regresyon analizi, inotropik ilaç kullanımının eritrosit süspansiyonu transfüzyon gereksinimini 5.168 kat, SRRT kullanımını 2.804 kat arttırdığını göstermiştir.

Sonuç:

Kan transfüzyonu, kritik hasta çocuklarda daha kötü prognoz ile ilişkilidir. Bu nedenle transfüzyona ihtiyaç duyan hastaların daha dikkatli ve yakından takip edilmeleri gerektiği unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk yoğun bakım ünitesi, eritrosit, transfüzyon, mekanik ventilasyon

Tam Metin (İngilizce)