Özgün Araştırma

COVID-19 Pandemisi Çocuk Hastaların Acil Servis ve Poliklinik Başvurularını Etkiledi mi?

10.4274/cayd.galenos.2022.44227

  • Damla Geçkalan
  • Rahmi Özdemir

Gönderim Tarihi: 16.06.2021 Kabul Tarihi: 21.01.2022 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2022;9(2):116-122

Giriş:

Koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) pandemisinde maske, okulların kapanması, sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle hastaneye başvuru oranlarında değişiklik gözlenmiştir. Çalışmamızda; pandemi döneminde çocuk sağlığı ve hastalıkları bölüm başvurularının, triyaj, tanı dağılımları ve yatış oranlarının pandemi öncesi ile karşılaştırılması amaçlandı.

Yöntemler:

11.03.2019-11.03.2021 tarihleri arasında, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversite Hastanesi, Çocuk Sağlığı Bölümü’ne başvuran 240,440 hasta geriye dönük olarak değerlendirildi. Hastalar COVID-19 pandemi öncesi ve pandemi dönemi olmak üzere iki grupta incelendi. Tanı dağılımı Ekim-Kasım-Aralık ayları değerlendirildi. Kategorik değişkenlerin karşılaştırılmasında ki-kare testi, çoklu karşılaştırmalar Bonferroni düzeltmeli Z-testi ile analiz edildi. Önem düzeyi p<0,050 olarak alındı. Çalışma için etik kurul onayı alındı.

Bulgular:

Pandemi döneminde çocuk hastalıkları bölümüne yıllık başvuru %68,5 azaldığı saptandı (p<0,001). Pandemi döneminde çocuk sağlığı ve hastalıkları, endokrinoloji ve yenidoğan yoğun bakıma başvuru oranında artarken çocuk acil, alerji, kardiyoloji bölümlerine başvuru oranının azaldığı saptandı (p<0,001). Pandemi öncesi solunum yolu enfeksiyonları, bulantı-kusma, öksürük, ateş tanıları yüksek iken pandemi döneminde gastroenterit, üriner sistem enfeksiyonu, baş ağrısı, kabızlık, ürtiker, yenidoğan sarılığı yüksek sıklıkta olduğu görüldü (p<0,001). Pandemi döneminde yatış oranları; çocuk hastalıkları, alerji ve kardiyoloji yatış oranlarının azalırken acil servisten verilen ve yenidoğan yoğun bakım yatış oranının arttığı saptandı (p<0,001). Çocuk ve yenidoğan yoğun bakım yıllık mortalite oranları arasında istatistiksel olarak fark saptanmadı (p=1,00). Pandemi öncesi yeşil alan başvuru oranı daha yüksek iken pandemi döneminde sarı ve kırmızı alan başvuru oranının daha yüksek olduğu analiz edildi (p<0,001).

Sonuç:

Pandemi döneminde hastane başvuru oranları önemli ölçüde düşerken, maske ve okulların kapanması nedeniyle diğer solunum yolu enfeksiyonlarının azaldığı düşünüldü. Ayrıca acil servis yeşil alan başvurularının azaltılması için önlemler ve mevsimsel düzenlemelerin yapılması gerektiği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, pandemi, çocuk acil, triyaj, yatış oranları, mortalite

Tam Metin (İngilizce)