Özgün Araştırma

Acil Servise Kafa Travması ile Gelen Çocuklarda Optik Sinir Kılıf Çapı Ölçümü

10.4274/cayd.galenos.2019.47450

  • Sabiha Şahin
  • Kürşat Bora Carman
  • Coşkun Yarar

Gönderim Tarihi: 19.11.2018 Kabul Tarihi: 07.02.2019 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2019;6(1):7-12

Giriş:

Optik sinir kılıf çapı (OSKÇ) ölçümü çocuklar ve yetişkinlerde kafa içi basınç ölçümü için kullanılan invazif olmayan kolay bir görüntüleme tekniğidir. Biz bu çalışmada kafa travması olan çocuk hastalarda bu amaçla OSKÇ ölçmeyi amaçladık.

Yöntemler:

Bu çalışmada, kafa travmalı 40 hasta ve yaş ve cinsiyet açısından eşleştirilmiş 40 sağlıklı kontrol hasta çalışma kapsamına alındı. Sinir kılıfı çapı transorbital sonografik yöntem ile ölçüldü.

Bulgular:

Hastaların ortalama OSKÇ sağ ve sol göz için sırasıyla 0,408±0,064 mm and 0,417±0,065 mm idi. Bu sonuçlar travma hastalarında kontrol grubundan daha yüksekti. Hastaların sağ göz OSKÇ değerleri Glaskow Koma Skalası skorları arasında negatif korelasyon vardı. Hastaların sistolik ve diastolik kan basınçları ile OSKÇ değerleri arasında pozitif bir korelasyon vardı. Hastanın başvuru sırasındaki klinik durumu ve kan pH düzeyleri de OSKÇ ile ilişkili bulundu.

Sonuç:

Sonuçlarımız göstermiştir ki; OSKÇ ölçümü invazif olmayan ve çocuk acil servislerinde kolaylıkla yapılabilecek bir görüntüleme işlemidir ve kafa içi basınç artışını erken belirlemede bize yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Kafa travması, optic sinir, intrakraniyal basınç, sonografi

Tam Metin (İngilizce)