ORİJİNAL ARAŞTIRMA

J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2017; 4: 42-46
Makale Geliş Tarihi: 29.05.2017
Makale Kabul Tarihi: 11.07.2017
*

Ankara University Faculty of Medicine, Pediatric Intensive Care Unit, Ankara, Turkey

**

Ankara University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Infectious Diseases, Ankara, Turkey

***

Ankara University Faculty of Medicine, Department of Microbiology Laboratory, Ankara, Turkey

****

Ankara University Faculty of Medicine, Department of Biostatistics, Ankara, Turkey

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Kateter İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonları

Giriş: Bu çalışmanın amacı, kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonlarının sıklığını, risk faktörlerini, kateter yerleştirme yerleri ile olan ilişkisini, ayrıca bu enfeksiyonların mortalite ve çocuk yoğun bakım ünitesi (ÇYBÜ) kalış süresine olan etkisini belirlemektir.
Yöntemler: Kasım 2009 ve Şubat 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilen ileriye yönelik ve gözlemsel bir kohort çalışmasıdır. Bu tarihler arasında, ünitemizde santral venöz kateteri olan tüm hastalar çalışmaya alındı.
Bulgular: Bu dönemde, ÇYBÜ’de 275 hasta izlendi. İnvazif cihaz kullanım sıklığı; %38,9 (107) santral venöz kateter, %38,2 (105) mekanik ventilasyon, %53,3 (147) idrar kateteri ve %11,3 (32) arter kateteri idi. Hastaların 16’sında (%14,8) (23 atak) kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonu saptandı. Bin santral venöz kateter kullanım gününde 14 enfeksiyon atağı gözlemlendi. Santral venöz kateteri olmayan 168 hastanın ise 4 (%2,4) tanesinde kan dolaşımı enfeksiyonu saptandı. Hastaların 36’sı öldü, mortalite oranı %13 idi. Bu hastalardan 5’i (%13,8) kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonu nedeniyle öldü, 27’sinde (%25) santral venöz kateter varken, 9’unda (%6) yoktu (p=0,001).
Sonuç: Kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonları, hastane ilişkili enfeksiyonlar içinde en ciddi olanlardan biridir ve ÇYBÜ’deki morbidite ve mortalitenin de önemli bir nedenidir.

Tam Metin (İngilizce)

Anasayfa Arşiv Arama Menü