Özgün Araştırma

Çocukluk Çağında Akut Apandisit ile Trombosit Belirteçleri Arasındaki İlişki

10.4274/cayd.57442

  • Asena Sucu
  • Orkun Tolunay
  • İlknur Banlı Cesur
  • Zerrin Özçelik
  • Tamer Çelik
  • Salim Reşitoğlu
  • Ümit Çelik

Gönderim Tarihi: 22.03.2018 Kabul Tarihi: 26.05.2018 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2018;5(2):64-68

Giriş:

Apandisit appendiks vermiformisin iltihaplanmasıdır. Akut apandisitin klinik tanısı çocuklarda hala bir problemdir. Trombosit indeksleri, ortalama trombosit dağılım genişliği ve trombosit hacmi, bazı enfeksiyöz ve enflamatuvar hastalıklar için değerlendirilmiştir. Bu çalışmada, çocuklarda apandisit tanısı için ortalama trombosit dağılım genişliği ve trombosit hacmi değerlerinin belirleyici olup olmadığını araştırmayı amaçladık.

Yöntemler:

Hastanemizde, 2011-2016 yılları arasında akut karın nedeniyle akut apandisit tanısı alan 504 çocuk ve aynı bölgede yaşayan sağlam çocuk polikliniğine genel takip için başvuran 106 çocuk çalışmaya alındı. Hasta ve kontrol grupları cinsiyet, yaş, trombosit sayısı, ortalama trombosit dağılım genişliği ve trombosit hacmi açısından analiz edildi. Apandisitte istatistiksel olarak anlamlı olabilecek parametreleri tanımlamak için bir alıcı işletim karakteristiği eğrisi [Receiver Operating Characteristic (ROC)] çizildi.

Bulgular:

Trombosit dağılım genişliği ve ortalama trombosit hacmi değerlerinde iki grup arasında anlamlı fark saptandı (p<0,001). Apandisitli hastalarda trombosit dağılım genişliği değerleri daha yüksekti ve ortalama trombosit hacmi değerleri sağlıklı çocuklardan daha düşüktü. ROC analizi ile >14,3 fL trombosit dağılım genişliği eşik değeri için, apandisit tanısında duyarlılık, özgüllük, pozitif öngörü değer ve negatif öngörü değeri sırasıyla %77,6, %85,8, %96,3 ve %44,6 olarak bulunurken ortalama trombosit hacmi için <9,35 fL’lik bir eşik değer için %78,1, %81, %95,2, %43,9 olarak bulundu.

Sonuç:

Sonuçlarımız, çocuklarda apandisit tanısı için trombosit dağılım genişliği ve ortalama trombosit hacminin sırasıyla en az %77,6 ve %78,1 duyarlılık ile kullanılabileceğini düşündürmektedir. Tam kan sayımında kolaylıkla araştırılabilen ortalama trombosit hacmi ve trombosit dağılım genişliği, apandisitli çocuklarda tanısal belirteç olarak değerlendirilebilir ancak daha büyük örnek büyüklüklerine sahip çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Apandisit, ortalama trombosit hacmi, trombosit belirteçleri, trombosit dağılım genişliği

Tam Metin (İngilizce)