Özgün Araştırma

Çocukluk Çağı Yabancı Cisim Aspirasyonlarında Bronkoskopinin Rolü: 3 Yıllık Deneyim

10.4274/cayd.70299

  • Ömer Katı
  • Yaşar Kandur
  • Şükrü Güngör
  • Tahir Dalkıran

Gönderim Tarihi: 20.07.2018 Kabul Tarihi: 20.07.2018 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2018;5(3):124-128

Giriş:

Bu geriye dönük çalışmanın amacı, yabancı cisim aspirasyonu (YCA) insidansını değerlendirmek, aspire edilen yabancı cisimlerin klinik, radyolojik özelliklerini tanımlamak, erken ve geç bronkoskopi sonuçlarını karşılaştırmaktır.

Yöntemler:

2016-2018 yılları arasında merkezimizin çocuk acil servisine YCA ile başvuran hastaların tıbbi kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Çalışmaya dahil edilen tüm hastalara rijit bronkoskopi işlemi uygulandı.

Bulgular:

Bu çalışmaya ortalama yaşları 38,7±44,1 (yaş aralığı: 5-191) ay olan 44 hasta (E/K 30/14) dahil edildi. En sık görülen semptomlar öksürük (42/44) ve hırıltı (20/44) idi. Sekiz hastada (%18) yabancı cisim saptanmadı. Bronkoskopi ile çıkarılan yabancı cismin türüne bakıldığında, 27 (%61,4) hastada organik özellikte, 9 (%20,5) hastada ise organik olmayan özellikte materyal saptandı. Organik materyalin bronkoskopi ile çıkarılması, organik olmayanlardan anlamlı olarak daha geç gerçekleşti (p=0,048). Bu sebeple de bu grupta hastanede kalış süresi daha uzundu (p=0,032). Yabancı cisimler, 8 (%22,2) hastada sol ana bronşta, 19 (%52,8) hastada sağ ana bronş, 2 (%5,5) hastada sağ distal bronş ve 1 (%2,8) hastada sol distal bronşlarda yerleşikti. Hiçbir hastada ölüm olayı gerçekleşmedi. Tüm hastalar bronkoskopi komplikasyonu olmadan taburcu edildi.

Sonuç:

Bronkoskopi, YCA şüphesi olan hastalar için etkili bir tanı aracıdır. Düşük komplikasyon riskinin yanı sıra ve YCA tanısında gecikmenin doğuracağı akciğer komplikasyonlarını azaltır.

Anahtar Kelimeler: Yabancı cisim aspirasyonu, bronkoskopi, çocuk

Tam Metin (İngilizce)