Özgün Araştırma

Şiddetli Akut Viral Bronşiyoliti Olan Çocuklarda Yüksek Doz Kortikosteroidlerin Kullanımı

10.4274/cayd.galenos.2019.92485

  • Çelebi Kocaoğlu

Gönderim Tarihi: 06.12.2018 Kabul Tarihi: 09.05.2019 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2020;7(2):69-73

Giriş:

Çalışmanın amacı akut viral bronşiyolitle ciddi şekilde hasta çocuklarda yüksek doz kortikosteroidlerin klinik iyileşmeye neden olup olmadığının araştırılmasıdır.

Yöntemler:

Akut viral bronşiyolit tanısı konulan ve üçüncü basamak çocuk yoğun bakım ünitesine veya genel çocuk servisine alınan hastaların, hastane kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Steroid tedavisi alan hastalar, yüksek doz ve standart doz kortikosteroid alanlar olmak üzere iki alt gruba ayrıldı. Akut viral bronşiyolit tanısı konulan ancak kortikosteroid tedavisi almayan hastalar, kontrol grubunu oluşturdu.

Bulgular:

Üç grubun ilaç öncesi ve sonrası nabız hızları arasında hiç bir fark yok iken, solunum hızları arasında fark gözlendi. Bu fark, yüksek doz steroid grubu ile kontrol grubu arasındaydı. Bununla birlikte hem yüksek doz steroid, hem standart doz steroid, hem de kontrol grubunda ilaç öncesi ve ilaç sonrası solunum hızları arasında fark yoktu. Tüm çalışma grubunda uygulanan tedavi ile nabız hızı ve solunum hızı arasında hiç bir neden sonuç ilişkisi yoktu.

Sonuç:

Çalışmamızın sonuçları gösterdi ki, kortikosteroidler yüksek dozlarda bile hastanın klinik durumunda düzelme ve hastanede kalış süresini kısaltma noktasında istatistiksel anlamda bir iyileşme sağlamamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bronşiyolit, çocuklar, kortikosteroid, yüksek doz, tedavi

Tam Metin (İngilizce)