Orijinal Makale

Acil Servise Konvülzif Epileptik Nöbet ile Başvuran Çocukların Özellikleri: Tek Merkez Çalışması

10.4274/cayd.86548

  • Emel Ataş Berksoy
  • Ünsal Yılmaz
  • Rana İşgüder
  • Selçuk Yazıcı
  • Tanju Çelik
  • Aycan Ünalp

Gönderim Tarihi: 13.03.2017 Kabul Tarihi: 11.05.2017 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2017;4(2):60-65

Amaç:

Çalışmanın amacı acil servise akut konvülzif nöbet ile başvuran çocukların özelliklerini ve etiyolojisini değerlendirmektir.

Yöntemler:

Acil servise akut konvülzif nöbet ile başvuran hastaların dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Hastalar febril nöbet, idiyopatik ilk afebril nöbet, idiyopatik epilepsi, semptomatik epilepsi ve semptomatik nöbet olarak gruplara ayrıldı.

Bulgular:

Çalışmaya toplam 335 çocuk dahil edildi. İdiyopatik epilepsi ile ilişkili nöbetler (%35,8), semptomatik epilepsi ile ilişkili nöbetler (%8,1), ilk ateşsiz nöbetler (%17,6) konvülzif nöbetlerin en sık görülen nedeniydi (%38,5) ve devamında semptomatik nöbetler (%1,5) izledi. Hastaların ortalama yaşı 4,73 yıl iken, febril nöbet geçiren hastalarda diğer gruplara göre anlamlı olarak daha düşüktü (p<0,001).

Sonuç:

Acil servise konvülzif epileptik nöbet ile başvuran çocukların özelliklerinin bilinmesi, hastaların uygun yönetimi ve takipleri için önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Acil servis, çocuk, epilepsi, konvülziyon, nöbet

Tam Metin (İngilizce)