Diğer

2018 Konu Dizini

J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2018;5(3):0-0

Abdominal yaralanma/Abdominal injuries140
Acil tıp/Emergency medicine54
Adrenalin/Adrenaline25
Ağır travmatik beyin hasarı/Severe traumatic brain injury93
Aile görüşmesi/Family interview35
Akciğer ödemi/Pulmonary edema78
Alt solunum yolu enfeksiyonu/Lower respiratory tract infection119
Amonyum florür/Ammonium bifluoride6
Anaflaksi/Anaphylaxis25
Anjiyoödem/Angioedema144
Apandisit/Appendicitis64,14
Araç koltuğu/Car safety seats54
Arrest/Arrest132
B-tipi natriüretik peptid/B-type natriuretic peptide99
Bakım/Care134
Beyin ölümü/Brain death59
Bilgisayarlı tomografi/Computed tomography15
Bronkoskopi/Bronchoscopy124
Bronşiyolit/Bronchiolitis99
Bütan inhalasyonu/Inhalation of butane132
Çakmak gazı/Lighter gas132
Çocuk/Child10,20,31,39,54,59,75,86,119,124,129,140,144
Çocuk acil patolojiler/Pediatric emergent pathologies15
Çocuk acil/Pediatric emergency113
Çocuk hasta/Pediatric patient69
Çocuk oto güvenlik koltuğu/Child car safety seat20
Çocuk yoğun bakım ünitesi/Pediatric intensive care unit107
Çocuk yoğun bakım/Pediatric intensive care39
D vitamin/Vitamin D89
Dantrolen/Dantrolene39
Dekompresif kraniektom/Decompressive craniectomy31
Difenbahya/Dieffenbachia86
Disritmi/Dysrhtymias6
Ebeveyn/Parent20
Ekstübasyon başarısı/Extubation success1
Emniyet kemeri/Safety belt20
Entübasyon/Entubation78
Eviserasyon/Evisceration129
Fluoksetin/Fluoxetine144
Fraktür/Fracture82
Göğüs basısı/Chest compression49
Harlequin/Harlequin134
Hasta başı ultrasonografi/Point-of-care ultrasound75
Hemodiyafiltrasyon/Hemodiafiltration47
Hemşirelik süreci/Hemşirelik süreci134
Hiperozmolar tedavi/Hyperosmolar therapy93
İnfluenza/Influenza119
İntrakraniyal hipertansiyon/Intracranial hypertension93
İyonlaştırıcı radyasyon/Ionizing radiation15
Kafa içi basınç artışı/Elevated intracranial pressure31
Kafa içi kanama/Intracranial hemorrhage35
Kalsiyum laktat/Calcium lactate6
Kanser/Cancer15
Karboksihemoglobin/Carboxyhemoglobin113
Karbonmonoksit/Carbon monoxide113
Kardiyopulmoner canlandırma/Cardiopulmonary resuscitation49
Kızamık/Measles107
Koroner sendrom/Coronary syndrome25
Kounis sendromu/Kounis syndrome25
Kritik hasta/Critical patient10
Kumerus/Humerus82
Künt travma/Blunt injury129
Laktik asidoz/Lactic acidosis47
Malign hipertermi/Malign hyperthermia39
Manyetik rezonans görüntüleme/Magnetic resonance imaging69
Meningoensefalit/Meningoensefalit43
Merkezi sinir sistemi/Central nervous system43
Metformin zehirlenmesi/Metformin poisoning47
Miyokard disfonksiyonu/Myocardial dysfunction99
Morbidite/Morbidity113
Motorlu araç/Motor vehicle54
Nekroz/Nekroz96
Non-invaziv ventilasyon/Non-invasive ventilation78
Nutcracker sendromu/Nutcracker syndrome75
Olgu/Case134
Organ bağışı/Critical care59
Ortalama trombosit hacmi/Mean platelet volume64
Oseltamivir/Oseltamivir119
Ölü boşluk/Dead space1
Ölümcül/Deadly96
Pansuman/Dressing96
Parmak/Finger96
Plazma değişimi/Plasma exchange10
Pnömoni/Pneumonia89
Prognoz/Prognosis99
Renal ven/Renal vein75
Retinal kanama/Retinal hemorrhage35
Rikets/Rickets89
Sarsılmış bebek sendromu/Shaken baby syndrome35
Sedasyon/Sedation69
Sezaryen/Cesarean82
Simülasyon/Simulation49
Solunum iş yükü/Work of breathing1
Subakut sklerozan panensefalit/Subacute sclerosing panencephalitis107
Suçiçeği/Chickenpox43
Takotsubo kardiyomiyopatisi/Takotsubo cardiomyopathy25
Temel yaşam desteği/Basic life support49
Tıbbi etik/Medical ethics134
Travma/Trauma54,82
Travmatik beyin hasarı/Traumatic brain injury31
Trombosit belirteçleri/Platelet indices64
Trombosit dağılım genişliği/Platelet distribution width64
Ultrasonografi/Ultrasonography15
Ürtiker/Urticaria144
Ventriküler fibrilasyon/Ventricular fibrillation132
Yabancı cisim aspirasyonu/Foreign body aspiration124
Yan etki/Side effect25,144
Yatış/Admission119
Yenidoğan/Neonate82,134
Yoğun bakım/Organ donation59
Zehirlenme/Poisoning6,86,113